Màng PVC

Màng PVC dành cho tháp tròn

Màng PVC dành cho tháp tròn

Màng PVC dành cho tháp vuông

Màng PVC dành cho tháp vuông